PIT-37 – dla kogo?

Rozliczając zeznanie roczne PIT 2012 każdy podatnik musi wybrać formularz podatkowy. Najczęściej składanym drukiem jest PIT-37.

PIT-37 dla kogo?

PIT-37 przeznaczony jest przede wszystkim dla podatników uzyskujących dochody z wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenie, o dzieło, a także dla emerytów i rencistów. Wypełniają go również osoby pobierające  świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną. Zeznanie to przeznaczone jest dla osób rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, dla osób samotnie wychowujących dzieci, jeśli uzyskują dochody ze źródeł opodatkowanych według zasad skali podatkowej. Formularz ten przeznaczony jest także dla podatników, którzy otrzymywali w ubiegłym roku podatkowym stypendium, przychody z działalności wykonywanej osobiście, z praw autorskich i innych praw majątkowych. Dotyczy on również pracowników, którzy otrzymali należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym i należności z umowy aktywizacyjnej.

Ten rodzaj zeznania podatkowego pozwala na uzyskanie odpowiednich dla podatnika odliczeń. Odliczenia od podatku musimy wykazać w załącznikach:

PIT/O – ulga na dziecko, na Internet, rehabilitacyjna, darowizny i wiele innych

PIT/D – kontynuacja ulg mieszkaniowych

Termin złożenia tego formularza mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jakich błędów uniknąć wypełniając PIT-37?

Wypełniając PIT 2012 podatnik powinien najpierw sprawdzić, czy posiada wszystkie niezbędne informacje o osiągniętych przez siebie dochodach w ubiegłym roku podatkowym. Najczęściej popełnianymi błędami są:

- brak podpisu podatnika,
- błędy w obliczeniach,

- niedołączenie załączników (PIT/O lub PIT/D) do zeznania PIT-37, co skutkuje pozbawieniem podatnika prawa do odliczenia ulg podatkowych,
- błędne wpisanie nr identyfikatorów podatkowych (PESEL lub NIP),
- wypełnianie zeznania rocznego na nieaktualnych formularzach PIT.

Comments are closed.